Årsmøte 2019

Årsmøte i Raseklubben for Portugisisk Vannhund avholdes lørdag 16. mars 2019 kl 18.00, i Anicura Dyreklinikks lokaler, i forbindelse med NKK-utstilling i Sørlandshallen i Kristiansand 16.-17. mars 2019.

Saksliste og sakspapirer til årsmøtet vil bli lagt ut på klubbens hjemmesider minst to uker i forkant av årsmøtet, i tråd med klubbens lover.

Ellers gjelder følgende fra lovverket:

Fra § 3.2.

Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten i det år årsmøtet avholdes og har vært medlem i minst 3 uker har møterett og stemmerett på årsmøtet. Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap. Alle medlemmer over 15 år er valgbare til verv i klubben. Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte eller ved forhåndsstemme. Slike forhåndsstemmer skal ligge i egen konvolutt uten påskrift. Denne legges i konvolutt merket med «forhåndsstemme» og medlemmets navn og adresse og sendes klubbens adresse. Konvolutter med forhåndsstemmer skal være poststemplet/ klubben i hende senest 1 uke før Årsmøte og åpnes av årsmøtets valgte tellekorps

Fra § 3.3.

-        Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato.

-        Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet sendes til post@portugisisk-vannhund.no

Forslag på kandidater til valg sendes valgkomiteen valg@portugisisk-vannhund.no

Påmelding: Av praktiske årsaker ber vi om påmelding til årsmøtet innen 02.03.2019, på samme mailadresse som for saker.

Det vises ellers til raseklubbens lover: http://portugisisk-vannhund.no/om-raseklubben

Vi håper at mange har anledning til å møte på årsmøtet.

Hilsen

Styret for RPVH